alert logo Created with Sketch.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ALERT! VOF

Art. 1: Toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden bepalen de modaliteiten en voorwaarden waaronder Alert! VOF, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Meensesteenweg 94 en ondernemingsnummer 0500.566.817 (hierna genoemd: “ALERT!”) haar dienstverlening t.a.v. klanten uitvoert. Zij leggen in dit kader de wederzijdse verplichtingen van ALERT! en de klant (hierna genoemd: de "Klant”) vast.
 1. De Klant aanvaardt dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelt. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik éénzijdig door ALERT! worden gewijzigd, zonder afbreuk te doen aan bestaande overeenkomsten. De nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle bestellingen die worden geplaatst na de wijzigingen.

Art. 2: Organisatie

 1. ALERT! gaat uitsluitend inspanningsverbintenissen aan om haar dienstverlening met zorg en deskundigheid uit te voeren.
 1. Tenzij in de offerte anders afgesproken, zijn de diensten standaard en niet specifiek voor de Klant gemaakt. ALERT! is niet verantwoordelijk wanneer de geleverde diensten niet voldoen aan specifieke behoeften van de Klant.
 1. Elke deelnemer dient zich te schikken naar de algemene en veiligheidsinstructies die voor en tijdens de dienstverlening of training worden gegeven.
 1. Deelnemers moeten medisch geschikt zijn om de training te kunnen volgen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Klant, die ALERT! van elke controle met betrekking tot dit aspect ontslaat.
 1. ALERT! heeft het recht om personen te weigeren of te verwijderen uit een training in geval van communicatieproblemen, veiligheidsoverwegingen of overlast, zonder dat de betalingsplicht vervalt.
 1. Trainingen worden in één taal gegeven, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders afgesproken. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de taal machtig zijn om de inhoud te begrijpen en een test zonder taalhulp te kunnen afleggen.
 1. ALERT! heeft het recht om de dienstverlening of training inhoudelijk of organisatorisch aan te passen wanneer de omstandigheden daar om vragen.
 1. ALERT! kan de trainer vervangen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen als essentieel element.
 1. Bij evaluaties, certificering of testen stelt ALERT! enkel vast zonder dat hier een slaaggarantie aan is gekoppeld. De Klant legt zich neer bij de onafhankelijke beoordeling van de trainer.
 1. Certificaten worden binnen een redelijke termijn na afloop van de training of opleiding uitgereikt. ALERT! heeft echter het recht om de uitreiking van een certificaat te weigeren zolang er een openstaande factuur is en dit totdat de volledige schuld in hoofdsom, accessoria en eventuele kosten is voldaan.

Art. 3: Intellectuele eigendomsrechten

 1. ALERT! blijft eigenaar van al haar intellectuele eigendomsrechten, haar handelsmerken, logo’s, auteursrechten, handelsgeheimen, beschermde methoden, ontdekkingen, knowhow en elke andere vorm van eigendomsrechten, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten die rusten op haar presentaties en didactisch materiaal, zonder enig recht of belang daarin aan de Klant over te dragen. Niets in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst is bedoeld of zal worden beschouwd of geïmpliceerd als een verkoop of overdracht van knowhow of enig ander intellectueel eigendomsrecht van ALERT! aan de Klant.
 1. De Klant verbindt zich er toe op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, inhoud te reproduceren, vertalen, aanpassen of distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toelating van ALERT!.
 1. In geval van schending van dit artikel 3, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan ALERT! van 10.000 EUR per inbreuk, onverminderd het recht voor ALERT! om een hogere schadevergoeding te eisen indien de werkelijke schade hoger blijkt te zijn.

Art. 4: Prijs en betaling

 1. Een aanvraag van subsidies of andere tussenkomsten zoals opleidingscheques, KMO-portefeuille of Chèques-formation ontslaat de Klant niet van tijdige betaling. De aanvraag van dergelijke subsidies of tussenkomsten gebeurt steeds op eigen initiatief van de Klant.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte of het bestelformulier, zijn alle vermelde prijzen in euro en exclusief BTW. Elke eventuele belasting, voorheffing of welke andere taks of last dan ook die geheven zou worden op de dienstverlening van ALERT!, valt integraal ten laste van de Klant.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de offerte, zijn de kosten verbonden aan een bespreking of vergadering die plaatsvindt buiten de opleidingsuren (bv. voorafgaande afstemming op verzoek van de Klant) niet inbegrepen in de offerteprijs of in de vermelde prijzen. Indien de Klant dergelijke dienstverlening wenst, zullen hieromtrent specifieke prijsafspraken moeten worden gemaakt. Indien er geen voorafgaande prijsafspraken zijn gemaakt, zal een uurtarief gelden van 90 EUR / uur, excl. BTW.
 1. Elke schade - vrijwillig of onvrijwillig - die een deelnemer aan machines of materiaal van ALERT! veroorzaakt, dient te worden vergoed door de Klant.
 1. Indien de factuur van ALERT! gericht is aan een onderneming:

Bij gebreke aan volledige betaling op de vervaldatum is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd aan de intrestvoet zoals bepaald in toepassing van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook wordt het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van 40 EUR ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger blijkt te zijn. Dit geldt onverminderd wanneer ALERT! respijttermijnen aan de Klant zou toekennen.

 1. Indien de factuur van ALERT! gericht is aan een consument:

Bij gebreke aan volledige betaling op de aangegeven vervaldatum heeft de Klant recht op één gratis aanmaning. Bij gebreke aan betaling binnen de gestelde termijn in deze eerste aanmaning zullen volgende kosten verschuldigd zijn:

- Intresten op de openstaande som aan de intrestvoet zoals die bepaald wordt in toepassing van artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de dag na de datum van verzending van de eerste aanmaning;

- Een schadebeding gelijk aan 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 EUR; een schadebeding gelijk aan 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 EUR is; een schadebeding gelijk aan 65,00 EUR vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 EUR met een maximum van

2.000,00 EUR als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 EUR is.

In het geval ALERT! enig bedrag verschuldigd zou zijn aan de consument, kan de consument eveneens bovenstaande vergoedingen eisen indien ALERT! niet betaalt binnen de aangegeven termijn gesteld in de eerste aanmaning.

In het geval van een overeenkomst tot regelmatige levering van goederen of diensten, is de eerste aanmaning slechts kosteloos voor de herinneringen bij niet-betaling van drie vervaldata. De aanmaningskosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50 EUR verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

 1. Alle goederen blijven juridisch eigendom van ALERT! tot deze volledig betaald zijn, zowel in hoofdsom, accessoria als eventueel reeds gemaakte kosten. Alle risico’s m.b.t. de goederen, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, worden echter reeds overgedragen aan de Klant van zodra deze de goederen in ontvangst heeft genomen.
 1. ALERT! is gerechtigd, zonder dat zij gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding, om haar prestaties tijdelijk op te schorten tot alle openstaande facturen zijn voldaan, ongeacht of de openstaande facturen betrekking hebben op de huidige of op een voorgaande opdracht.
 1. Indien de Klant of cursist een duplicaat wenst van een attest, dan zal hiervoor een bedrag van 15 EUR excl. BTW worden aangerekend per attest. Indien ALERT! een dossier VOV dient op te maken (inschrijvingsattest opmaken, doorgeven aanwezigheden, …), dan zal hiervoor 25 EUR excl. BTW verschuldigd zijn per deelnemer en per dossier.

Art 5: Aansprakelijkheid

 1. ALERT! is enkel aansprakelijk voor directe en voorzienbare schade die volgt uit haar opzet, haar zware fout of voor die van haar aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken.
 1. Indien de aansprakelijkheid van ALERT! wordt bewezen en tenzij dwingende wetgeving of wetgeving van openbare orde anders zou bepalen, is de aansprakelijkheid van ALERT! te allen tijde beperkt tot het bedrag dat ALERT! door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Mocht er geen dekking zijn, dan beperkt de aansprakelijkheid van ALERT! zich tot het factuurbedrag exclusief BTW, i.e. dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 1. ALERT! is in geen geval aansprakelijk voor de indirecte, gevolg- en/of bedrijfsschade waaronder mede begrepen winst- of inkomstenderving en immateriële schade bij de Klant, zijn aangestelde(n) of derden. De Klant zal ALERT! vrijwaren tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade en/of kosten, uit welken hoofde dan ook.
 1. Klachten dienen schriftelijk binnen 8 dagen na de factuurdatum ingediend te worden.

Art 6: Overmacht

 1. ALERT! kan niet worden gehouden haar verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen indien dit door overmacht wordt verhinderd. Er is o.a. sprake van overmacht in volgende situaties (niet-limitatief): staking, verkeersongeluk, file, ziekte of onbereikbaarheid van de trainer.
 1. De nakoming van de verbintenissen van ALERT! wordt opgeschort voor de duur van de tijdelijke onmogelijkheid, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst. Partijen zullen in onderling overleg een nieuwe datum en locatie vastleggen waarop de opleiding of training zal doorgaan of zal worden hervat.
 1. Indien de gebeurtenis van overmacht aanhoudt gedurende een periode van langer dan zestig (60) kalenderdagen, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, onverminderd het recht voor ALERT! om betaling te vorderen voor de reeds geleverde prestaties. Het recht om de overeenkomst kosteloos te beëindigen, vervalt evenwel van zodra de gebeurtenis van overmacht is beëindigd en ALERT! de Klant hiervan op de hoogte heeft gebracht.
 1. ALERT! is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van overmacht, zelfs als ALERT! reeds in verzuim was op het ogenblik dat de situatie van overmacht ontstond.

Art 7: Specifieke voorwaarden voor bedrijfsinterne opdrachten

 1. Deze specifieke voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden en hebben betrekking op groepstrainingen, certificeringen en op eender welke andere opleiding of training welke geschiedt voor personeel of medewerkers van een bedrijf of een groep van bedrijven, ongeacht of deze opleiding bij de Klant ter plaatse geschiedt of op één van de locaties van ALERT!. Dit artikel 7 (indien van toepassing) zal in geval van tegenstrijdigheid voorrang hebben op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 1. Offerte
 1. Alle offertes zijn steeds geldig voor de vermelde geldigheidsduur. Indien de offerte geen specifieke geldigheidsduur vermeldt, dan is de offerte geldig gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum van opmaak ervan.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht ALERT! niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dient de offerte als één globaal aanbod te worden aanzien.
 1. Aanbiedingen of voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 1. ALERT! kan niet aan haar voorstel of aanbiedingen worden gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 1. Alle vermelde prijzen zijn in euro exclusief van btw en andere heffingen van overheidswege, alsook exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 1. De opgegeven prijzen dekken de dienstverlening tijdens normale werkdagen en -uren (tussen 8u en 18u), tijdens een voormiddag of een namiddag (uitgezonderd feestdagen) en de beschikbaarheid van ALERT!.
 1. Indien ALERT! instemt met dienstverlening buiten de normale werkuren (vb: over de middag, avond), rekent ALERT! een toeslag van 20% op het totale factuurbedrag. Indien Alert! instemt met dienstverlening buiten de normale werkdagen rekent ALERT! een toeslag van 75% op het totale factuurbedrag.
 1. De uitbreiding van een opdracht is mogelijk mits het maken van prijsafspraken en pas na schriftelijke bevestiging door de Klant. Indien geen specifieke prijsafspraken werden gemaakt voor de bijkomende opdracht, zal ALERT! gerechtigd zijn om de bijkomende prestaties aan te rekenen in regie aan haar op dat moment geldende (uur)tarieven.
 1. Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verbindt de Klant zich ertoe de facturen van ALERT! te betalen binnen de 14 dagen na ontvangst ervan.

 1. Plannen, verplaatsen of annuleren
 1. Het verplaatsen of annuleren van een opdracht gebeurt steeds schriftelijk.
 1. Bij verplaatsing van een bestaande opdracht naar een andere datum op verzoek van de Klant, is ALERT! gerechtigd volgende kosten aan te rekenen:
 • Verzoek tot verplaatsing van een opdracht of training meer dan 14 dagen vóór de start ervan: éénmalig gratis mits schriftelijke verwittiging.
 • Verzoek tot verplaatsing van een opdracht of training minder dan 14 dagen vóór de start: éénmalig mogelijk mits betaling van een administratieve kost van 150 EUR per ingeplande trainer en per dagdeel) bovenop de bestaande factuur. De nieuwe datum is binnen de 3 maanden in te plannen.
 1. Indien de Klant overgaat tot annulering van een bestaande opdracht of overeenkomst, is ALERT! gerechtigd volgende kosten aan te rekenen:
 • Annulering meer dan 14 dagen vóór de start van de opleiding of training: Forfaitaire vergoeding van 150 EUR per dagdeel. Indien de werkelijk geleden schade hoger is, dan is ALERT! gerechtigd de werkelijk geleden schade te vorderen.
 • Annulering minder dan 14 dagen vóór de start van de opleiding of training: vergoeding van 50% van het totaalbedrag van de offerte met een minimum van 500 EUR per dag of 250 EUR per dagdeel. Indien de werkelijk geleden schade hoger is, dan is ALERT! gerechtigd de werkelijk geleden schade te vorderen.
 1. Wanneer een training of opleiding op de dag van uitvoering niet wordt opgestart of wordt stopgezet omwille van redenen die niet zijn toe te schrijven aan ALERT! en zonder dat zich een situatie van overmacht voordoet, dan is de Klant de volledige prijs voor de training of opleiding verschuldigd aan ALERT!.
 1. In geval van verplaatsing of annulering van een training of opleiding om redenen die niet zijn toe te schrijven aan ALERT!, zullen de kosten die gepaard gingen met het huren van een bepaalde locatie of van machines met het oog op het geven van de betreffende training of opleiding ten laste vallen van de Klant, dit bovenop eventuele andere schadevergoedingsbedragen die de Klant verschuldigd zou zijn in het kader van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst. In het geval ALERT! zelf gedeeltelijk verantwoordelijk zou zijn voor de verplaatsing of annulering, zullen de kosten billijk worden verdeeld tussen partijen.
 1. Indien de opleiding of training zou doorgaan met minder deelnemers dan oorspronkelijk voorzien, zal ALERT! nog steeds gerechtigd zijn om te factureren op basis van het voorziene aantal deelnemers. Het niet komen opdagen van een deelnemer geeft geen recht op een prijsvermindering. De Klant is evenwel gerechtigd om vóór de start van de training of opleiding een deelnemer te vervangen door een andere persoon van zijn organisatie. Dergelijke vervanging moet steeds schriftelijk en op voorhand worden gemeld.
 1. Organisatie
 1. Wanneer de training of opleiding plaatsvindt op een locatie van de Klant (eigen bedrijfsruimte of externe locatie geregeld door de Klant), is de Klant ervoor verantwoordelijk dat de locatie in al zijn facetten geschikt is voor het geven van de training of opleiding (de praktische uitvoerbaarheid van de training, veiligheid, etc.). Indien dit niet het geval is (bv. een onveilige omgeving, onvoldoende praktijkruimte of niet correct werkende machines), kan dit leiden tot het niet opstarten van de training of tot slechts gedeeltelijke uitvoering. In dat geval blijft de Klant gehouden tot volledige betaling van de prijs, inclusief de vergoeding van eventueel extra ingeplande opdrachten en zonder dat dit de Klant recht zou geven op enige schadevergoeding of prijsvermindering.
 1. Tijdens de training of opleiding moeten de deelnemers volledig beschikbaar zijn om theorie en praktijkoefeningen mee te volgen. Het combineren van de training met uit te voeren werken, is niet toegelaten.
 1. Bijkomende sessies worden steeds in samenspraak met ALERT! gepland.
 1. Verbod op afwerving
 1. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van ALERT! heeft de Klant niet het recht om voor de duur van de overeenkomst en tot twaalf (12) maanden na de beëindiging of het verstrijken van de overeenkomst werknemers van ALERT! in dienst te nemen, te contracteren of anderszins met hen samen te werken.
 1. Dit verbod mag evenmin indirect worden overtreden door een werknemer van ALERT! in dienst te nemen, te contracteren of anderszins met hem samen te werken via een (bestaande of nieuwe) onderneming van welke aard dan ook, die direct of indirect verbonden is met de Klant.
 1. Indien de Klant, in strijd met dit artikel 7.6., een dergelijk personeelslid tewerkstelt, daarmee contracten afsluit of daarmee op een andere manier samenwerkt, zal de Klant aan ALERT! een bedrag verschuldigd zijn van 10.000 EUR per inbreuk, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen indien de werkelijk geleden schade hoger blijkt te zijn. De schadevergoeding is verschuldigd en betaalbaar op de datum dat de persoon wordt tewerkgesteld of ingehuurd of anderszins samenwerkt met de Klant.

Art. 8: Specifieke voorwaarden individuele inschrijvingen

 1. Deze specifieke voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden. Ze zijn van toepassing in geval een persoon zich inschrijft voor een open training van ALERT! en / of een van haar partners. De open trainingen worden vermeld op de website van ALERT! of worden via andere communicatiekanalen aangekondigd. Dit artikel 8 (indien van toepassing) zal in geval van tegenstrijdigheid voorrang hebben op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 1. Alle vermelde prijzen op de website of andere kanalen zijn indicatief en niet bindend. ALERT! heeft steeds het recht haar prijzen te wijzigen, zolang de Klant niet op het aanbod is ingegaan.
 1. ALERT! kan niet aan haar voorstellen of aanbiedingen worden gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 1. De inschrijving van een particulier wordt pas verwerkt en is pas definitief na volledige betaling van het inschrijvingsgeld aan ALERT!. Facturen dienen contant betaald te worden.
 1. Een gestarte training of opleiding wordt in geval van afwezigheid of annulering door de Klant, om welke reden dan ook, volledig gefactureerd. Creditering en terugbetaling is niet mogelijk.
 1. Het annuleren door de Klant van zijn inschrijving is kosteloos tot 20 dagen vóór de voorziene start van de opleiding. Bij annulering door de Klant binnen de 20 dagen vóór de voorziene start van de opleiding, blijft de Klant echter het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
 1. Elke annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk door het sturen van een e-mail naar planning@alert-opleidingen.be.
 1. ALERT! is gerechtigd een opleiding of training te annuleren of te verplaatsen van datum indien dit het gevolg is van overmacht of indien daartoe aanleiding bestaat omwille van praktische, organisatorische of economische redenen, zoals bijvoorbeeld (niet-limitatief) te weinig deelnemers (minder dan 7), uitval van personeel of medewerkers, onbeschikbaarheid van de oorspronkelijk voorziene ruimte. In geval van annulering heeft de Klant recht op volledige terugbetaling van het reeds door hem betaalde inschrijvingsgeld met uitsluiting van enige schadevergoeding. In het geval de training of opleiding wordt verplaatst naar een andere datum, kan de Klant zich ofwel inschrijven voor de opleiding op de nieuwe datum, ofwel volledige terugbetaling vragen van ALERT! van het reeds door hem betaalde inschrijvingsgeld met uitsluiting van enige schadevergoeding.

Art. 9: Varia

 1. Indien een of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst ongeldig of nietig zouden zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules en het bestaan en geldigheid van de overeenkomst. Indien een of meerdere clausules ongeldig of nietig zouden zijn, is het aan de partijen en in voorkomend de Rechtbank om de ongeldige of nietige clausule(s) te herleiden tot hetgeen wettelijk toelaatbaar is, teneinde een zo ruim mogelijke toepassing van de betreffende clausule(s) mogelijk te maken en zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de initiële bedoeling.
 1. Het niet opeisen (geheel of gedeeltelijk) van een recht of het niet toepassen (geheel of gedeeltelijk) van een sanctie door ALERT! houdt geenszins een afstand van recht of verzaking in. Een dergelijke afstand van rechten kan enkel schriftelijk gebeuren.
 1. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen, of bij een situatie die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dient deze te worden beoordeeld naar de geest van de gesloten overeenkomst.

Art. 10: Bevoegde Rechtbank en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen aangaande de totstandkoming, de geldigheid, interpretatie of uitvoering van met ALERT! afgesloten overeenkomsten, alsook elk ander geschil betreffende of in verband met dergelijke overeenkomsten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van ALERT!
 1. Op alle overeenkomsten die worden gesloten met ALERT! is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.