Algemene voorwaarden Open Opleidingen

Artikel 1
De registratie of de aanvaarding van een registratie betekent dat de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 
Artikel 2
De factuur dient betaald te worden binnen de 14 dagen na de factuurdatum. Na deze periode begint van rechtswege (en zonder ingebrekestelling) intresten te lopen gelijk aan 10 % per jaar, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van € 25 administratieve kost.
 
Artikel 3
Annuleren voor een opleiding:

Is kosteloos indien de annulatie minstens 7 werkdagen op voorhand schriftelijk wordt meegedeeld (via contact@alert-opleidingen.be).

Indien men meldt dat men niet aanwezig kan zijn tussen de 7 en 1 dagen vóór de aanvang van de opleiding, kan men zich kosteloos laten vervangen door een collega, of zich inschrijven voor een andere sessie van dezelfde kostprijs. Het inschrijfgeld blijft echter verschuldigd. Ook deze mededeling dient schriftelijk te gebeuren via contact@alert-opleidingen.be.

Wanneer men niet aanwezig is tijdens een opleiding, en dit niet op voorhand schriftelijk heeft meegedeeld via contact@alert-opleidingen.be, dan blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd. 


Artikel 4
ALERT! heeft het recht om eenzijdig een opleiding te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of in gevallen van overmacht. Deelnemers worden hiervan op voorhand verwittigd. De deelnemers kunnen dan een terugstorting van het inschrijfgeld vragen, of kunnen zich kosteloos laten inschrijven in een andere opleiding van hetzelfde bedrag.
 
Artikel 5
KMO-portefeuille kan worden aangewend of terugbetaald onder de voorwaarden, vermeld in www.kmoportefeuille.be. Degene die van de KMO-portefeuille gebruik wenst te maken moet nagaan of hij in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille. Alert! en klant respecteren de KMO-regelgeving. De KMO-regelgeving is terug te vinden op de website www.kmoportefeuille.be. Het DV.O nummer van Alert! is DV.O216682.

Artikel 6
De cursist neemt kennis van het feit dat ALERT! niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de lessen.
 
Artikel 7
Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Kortrijk.